Avioero

Avioeron hakeminen

AvioeroAvioliitto purkautuu avioeron johdosta. Avioerohakemus jätetään jomman kumman puolison kotipaikan käräjäoikeuden kansliaan. Avioeroasia käsitellään useimmiten kirjallisen hakemuksen ja valmistelun johdosta käräjäoikeuden kansliassa ilman varsinaista istuntokäsittelyä.

Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioerohakemusta ei tavitse nykyisin perustella millään tavalla. Riittää, että toinen puolisoista haluaa avioeron. Jos ainoastaan toinen puolisoista hakee avioeroa, käräjäoikeus lähettää hakemuksen toiselle puolisolle tiedoksi ja pyytää häntä tarvittaessa määräajassa ilmoittamaan kantansa perusteluineen toisen puolison hakemuksen johdosta. Toisaalta avioero tuomitaan, vaikka toinen puoliso sitä vastustaisi.

Harkinta-aika

Hakemuksen jättämisestä tuomioistuimeen alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta ajan jälkeen puolisoiden tulee hakea lopullista avioeroa uudella käräjäoikeuteen tehtävällä hakemuksella. Jos avioeroa ei haeta viimeistään vuoden kuluessa käräjäoikeuden määräämän harkinta-ajan alkamisesta, avioero raukeaa. Tämän jälkeen eron saaminen edellyttää uutta hakemusta harkinta-aikoineen.

Puolisoiden ei tarvitse avioeron saamiseksi muuttaa harkinta-aikana erilleen. Puolisoiden osallistuminen erityiseen perheasioiden sovitteluun on myös vapaaehtoista.

Alaikäiset lapset

Avioeron yhteydessä voivat puolisot jättää tuomioistuimen vahvistettavaksi puolisoiden sopimuksen alaikästen lastensa huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Mikäli vanhemmat eivät pysty sopimaan näistä lapsia koskevista asioista, tuomioistuin päättää niistä vanhemman pyynnöstä.

Omaisuuden jakaminen

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaa myös hakea pesänjakajan määräämistä toimittamaan puolisoiden omaisuuden jakaminen eli ns. ositus, mikäli puolisot eivät pääse sopimukseen omaisuutensa jakamisesta avioeron johdosta.

Avioerohakemuksessa puoliso voi myös vaatia yhteiselämän lopettamista, jos puolisot eivät riitaisuuksiensa johdosta pysty keskenään sopimaan siitä, kumpi puolisoista jää asumaan yhteiseen kotiin. Käräjäoikeus joutuu tällöin ratkaisemaan kumpi puolisoista on enemmän asunnon tarpeessa ja kumpi puolisoista joutuu muuttamaan pois yhteisestä kodista. Omistusasunnon osalta omaisuuden osituksessa ratkaistaan, kummalle puolisoille yhteinen asunto lopulta jää.

Puolisot voidaan tuomita avioeroon myös ilman harkinta-aikaa, mikäli puolisot esittävät tuomioistuimelle selvityksen siitä, että he ovat asuneet erillään keskeytyksettä vähintään kaksi vuotta.

Asiakirjamalli

Katso avioeroon liittyviä asiakirjamalleja.