Perunkirjoitus

PerunkirjoitusPerunkirjoitusoppaan tarkoituksena on kertoa perustiedot siitä, mitä perunkirjoitus tarkoittaa. Samalla opas antaa tiedot niistä asiakirjoista ja selvityksistä, joita yleisimmin tarvitaan perunkirjan laatimisessa.

Perustietoa perunkirjoituksesta

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat vastaista perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Veroviranomainen voi saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta myöntää erityisestä syystä pidennyksen perunkirjoituksen toimittamisaikaan, mikäli perunkirjoitusta ei jostain syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa.

Varat ja velat merkitään pääsääntöisesti ns. käypään arvoonsa, joskin verosuunnittelulla on jossain määrin mahdollista vaikuttaa toimitettavaan verotukseen.

Erityisesti kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvoa olisi hyvä selvittää esimerkiksi kiinteistönvälittäjältä etukäteen ennen perunkirjoitusta omaisuuden arvostamisen perustaksi.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaille. Osakkaiden on hyvä sopia keskenään perunkirjan laatijasta ja siitä kuka asiaa pääasiallisesti hoitaa. Perunkirjan laativat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä.

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on hyvissä ajoin annettava tieto kaikille asianosaisille.

Perukirja tehdään käytännössä useimmin kahtena samasanaisena kappaleena, joista toinen jää pesän hoitajalle. Toinen alkuperäiskappale on toimitettava veroviranomaiselle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta perintöverotuksen toimittamista varten.

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai velkoja, on kuukauden kuluessa laadittava täydennys- tai oikaisuperukirja.

Perukirjaan liitetään yleisimmin:

  • riittävä sukuselvitys vainajasta, mistä ilmenee mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai heidän sukuselvityksensä, jos perillinen on kuollut ennen perittävää
  • mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus jäljennöksinä
  • mahdollinen peru-, ositus- tai perinnönjakokirja ensin kuolleen puolison jälkeen
  • jäljennökset muista asiakirjoista, jotka ovat tarpeellisia pesän tilan selville saamiseksi.

Osakkaiden tulee huolehtia vainajan ja pesän laskujen maksamisesta. Useimmat laskut voidaan suorittaa kuolinpesän tileiltä.

Mikäli perittävällä oli kuollessaan velkaa, käänny ehdottomasti asiantuntijan puoleen henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi. Kuolinpesän osakkaiden tulee yhdessä päättää kaikista kuolinpesää koskevista asioista.

Perunkirjoitus pidetään keskimäärin n. 2 kuukauden kuluttua kuolinpäivästä, jolloin kaikki tarvittava selvitys on yleensä saatu hankittua.

Ennen perunkirjoituksen toimittamista tulee pidättyä kaikista kuolinpesää koskevista realisoinneista ym. toimilta.

Asiakirjamalli

Katso perunkirjoitukseen liittyviä asiakirjamalleja.