Perinnönjako

PerinnönjakoKun kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut sekä perillistaho on selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perukirjaan, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjaossa perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan esinekohtaisesti perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Mikäli perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa kuitenkin toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa määritellään ensin leskelle ja vainajan kuolinpesään kuuluva omaisuus, jonka jälkeen perilliset esim. vainajan lapset jakavat keskenään osituksessa kuolinpesään ositetun omaisuuden.

Osittainen perinnönjako

Kuolinpesä voidaan jättää myös toistaiseksi jakamatta kokonaisuudessaan tai jakaa kuolinpesä vain joiltain osin esim. tilivarojen osalta perintöverojen maksamiseksi. Pesä voidaan myös jakaa siten, että ainoastaan joku tai vain osa osakkaista saavat osuutensa. Tällöin puhutaan osittaisesta perinnönjaosta. Mikäli tällöin suoritetaan myös ositus, käytetään jakokirjasta nimeä ”osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus”.

Ulkopuoliset velkojat ja legaatinsaajat

Ennen perinnönjakoa tulee kuitenkin huolehtia ulkopuolisten velkojien ja esimerkiksi legaatinsaajien (esim. ulkopuoliselle taholle testamentattu arvotaulu tai rahasumma) oikeuksista. Tiedossa olevat velat tulee maksaa tai varata erikseen riittävästi varoja velkojen maksamista varten. Myös testamentilla saajalleen määrätty omaisuus luovutetetaan usein käytännössä saajalleen perinnönjaon yhteydessä tai ainakin sen säilymisestä tulee huolehtia saajan lukuun. Mikäli ulkopuolisten velkojien oikeuksia loukataan, saattaa se johtaa esimerkiksi osakkaiden henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista. Mikäli vainajalla oli velkaa, on aina syytä käyttää perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa asiantuntijaa vahinkojen välttämiseksi.

Tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä

Mikäli pesä on tuomioistuimen määräämän pesänselvittäjän hallussa, ei perinnönjakoon tule ryhtyä ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut pesänselvityksen päättyneen. Mikäli pesään on määrätty pesänjakaja, toimitetaan perinnönjako hänen johdollaan. Pesänjakajan määrää tehtäväänsä käytännössä tuomioistuin osakkaiden hakemuksesta. Kuitenkin pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija voi toimia erityisettä määräyksettä pesänjakajana, jos osakkaat ovat asiasta yksimieliset.

Osakkaiden perintöosuudet

Osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon lähtökohtaisesti haluamallaan tavalla. Mikäli kuolinpesässä on vajaavaltaisia tai jonkun osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu, tulee ulkopuolisten velkojien ja vajaavaltaisten oikeuksista pitää erityistä huolta. Vajaavaltaisella tulee jaossa olla edunvalvoja, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että vajaavaltaisen etua ei jaossa loukata. Jos jonkun osakkaa osuus pesästä on ulosmitattu, tai jos joku osakas sitä vaatii, on jako pesänjakajan toimitettava.

Osakkaiden perintöosuudet määräytyvät laillisen perimysjärjestyksen tai testamentin perusteella. Lähtökohtana perinnönjaossa on se, että kullekin osakkaalla on oikeus saada osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Kuitenkin sellainen omaisuus, jota ei sopivasti voida jakaa osiin, tulisi jakaa yhdelle saajalle. Osakkaat voivat luonnollisesti myös myydä yhdessä jaettavana olevan omaisuuden ja jakaa mynnistä saadut varat keskenään. Perinnönjaossa omaisuus arvostetaan lähtökohtaisesti jakohetken käypään arvoonsa.

Perinnöjako tulee laatia kirjallisella kahden esteettömän todistajan varmentamalla jakokirjalla. Usein kuitenkin esim. koti-irtaimen osalta todetaan, että ”Koti-irtaimisto ja henkilökohtaiset esineet on jaettu/ jaetaan erillisen suullisen sopimuksen nojalla.”.

Esimerkki. Kuolinpesän omaisuus muodostuu mökkikiinteistöstä ja pankkitalletuksista. Kummankin omaisuuserän käypä arvo on noin 42.000 €. Osakkaina on perittävän kaksi lasta. Lähtökohtaisesti omaisuus jaetaan siten, että kumpikin lapsista saa 21.000 € ja puolet (1/2) kiinteistöstä. Osakkaat voivat kuitenkin sopia jaosta esim. siten, että toinen lapsista saa kiinteistön toisen saadessa rahat. Lapset voivat edelleen myydä kiinteistön ja jakaa kauppahinnan ja talletukset puoliksi keskenään.

Asiakirjamalli

Katso asiakirjamalleista esimerkkejä perinnönjaosta ja siihen liittyvästä osituksesta.