Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

Palvelun kautta voit itse muokata ja tulostaa asiakirjoja helposti ja vaivattomasti. Palvelun käyttö on ilmaista. Valitset vain sopivan formaatin ja avaat asiakirjamallin suoraan päätteellesi muokattavaksi.

Valitse formaatti:

Formaattien selitykset:

RTF (Rich Text Format)

RTF-tiedoston tarkastelu ja muokkaus onnistuu esimerkiksi Microsoftin Word ja WordPad -ohjelmilla. Internet Explorer -selain osaa myös käsitellä RTF-tiedostoja.


Esimerkki kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseksi:

KOMMANDIITTIYHTIÖN YHTIÖSOPIMUS

Me allekirjoittaneet perustamme täten Meikäteikä Ky -nimisen kommandiittiyhtiön ja hyväksymme sitä varten seuraavan yhtiösopimuksen.

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Meikäteikä Ky. Yhtiön kotipaikka on Anjalankosken kaupunki.

2. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on jokiveden puhdistus, pullotus ja myynti. Yhtiö voi myös omistaa osakkeita ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhtiömiehet ja heidän panoksensa
Vastuunalaiset yhtiömiehet:

Matti Matias Meikäläinen, Suomen kansalainen Anjalankosken kaupungista.

Timo Timoteus Teikäläinen, Suomen kansalainen Elimäen kunnasta.

Vastuunalaiset yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön työpanoksensa.

Äänetön yhtiömies:

Raija Tutteli Rahakas, Suomen kansalainen Jaalan kunnasta.

Äänetön yhtiömies sijoittaa yhtiöön 8.000 euroa, joka on maksettava yhtiön tilille kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

4. Toiminimen kirjoittaminen
Kumpikin vastuunalainen yhtiömies kirjoittaa yhtiön toiminimen yksin.

5. Yhtiön hallinto ja toimitusjohtaja
Yhtiön hallintoa yhtiömiehet hoitavat yhteisesti. Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajana toimii Matti Meikäläinen.

6. Yhtiön tilikausi ja tilintarkastus
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis 15.2. mennessä, minkä jälkeen yhtiömiesten yhteisesti valitsema tilintarkastaja suorittaa yhtiössä tilintarkastuksen ja äänettömällä yhtiömiehellä on oikeus tutustua yhtiön tileihin. Tilintarkastuskertomus on annettava 15.3. mennessä. Tilintarkastajan toimikausi on yksi vuosi.

7. Voitonjako
Yhtiön tuottamasta voitosta maksetaan äänettömälle yhtiömiehelle voitto-osuutena määrä, joka on kahdeksantoista (18) vuotuisprosenttia hänen sijoittamalleen pääomapanokselle. Voitto-osuus maksetaan kultakin vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Mikäli voitto ei riitä edellä kerrotun suuruisen voitto-osuuden suorittamiseen, suoritetaan voitto-osuutena syntynyt voiton määrä.

Jäljelle jäänyt voitto jaetaan tasan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.

8. Tappion kattaminen
Yhtiön tuottama tappio jaetaan tasan vastuunalaisten yhtiömiesten korvattavaksi kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos yhtiömies on omista varoistaan tilikauden aikana suorittanut yhtiön velan tai sitoumuksen, tämä otetaan huomioon tappion kattamisosuutta määrättäessä. Äänetön yhtiömies ei osallistu tappion kattamiseen.

9. Äänettömän yhtiömiehen oikeus siirtää yhtiöosuus
Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta siirtää yhtiöosuuttaan toiselle ilman vastuunalaisten yhtiömiesten suostumusta. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta irtisanoa yhtiötä eikä vaatia yhtiön purkua. Äänettömällä yhtiömiehellä on kuitenkin oikeus irtisanoa yhtiöosuutensa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

10. Yhtiösopimuksen irtisanominen
Yhtiösopimus on voimassa toistaiseksi. Vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta, ellei yhtiösopimuksen nopeammasta päättymisestä voida sopia. Mikäli toinen yhtiömies haluaa jatkaa yhtiötä, on hänellä oikeus lunastaa eroavan yhtiömiehen osuus hinnalla, joka vastaa eroavan yhtiömiehen osuutta yhtiön varojen ja velkojen erotuksesta. Varat arvostetaan käypään arvoonsa.

11. Vastuunalaisen yhtiömiehen kuolema
Yhtiö ei purkaudu vastuunalaisen yhtiömiehen kuoleman johdosta. Kuolleen yhtiömiehen tilalle tulevat hänen oikeudenomistajansa. Jos nämä eivät halua tulla yhtiömiehiksi, on heidän ilmoitettava tästä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Jäljelle jäänyt yhtiömies on tällöin oikeutettu lunastamaan yhtiöosuuden hintaan, joka vastaa kuolleen yhtiömiehen osuutta yhtiön varojen ja velkojen erotuksesta.

12. Yhtiön purkaminen
Yhtiön purkautuessa on äänettömälle yhtiömiehelle velkojen maksamisen jälkeen ensin maksettava takaisin hänen yhtiöön sijoittamansa panos mahdollisine voitto-osuuksineen. Sen jälkeen muu omaisuus jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan.

13. Yhtiösopimuksen muuttaminen
Yhtiösopimusta voidaan muuttaa vain yhtiömiesten yhteisellä päätöksellä.

14. Muut ehdot
Muilta osin noudatetaan lakia avoimista ja kommandiittiyhtiöistä.

Tätä sopimusta on laadittu neljä kappaletta, yksi jokaiselle yhtiömiehelle ja yksi rekisteriviranomaiselle.

Anjalankoskella, 26. syyskuuta 2001

Matti Meikäläinen Timo Teikäläinen Raija Rahakas
Matti Meikäläinen Timo Teikäläinen Raija Rahakas