Työsopimus

Työsopimuksen tekeminen ennen työn aloittamista on hyödyllistä sekä työntekijälle että työnantajalle. Suullinen työsopimus on laillisesti yhtä sitova kuin kirjallinenkin, mutta sovittujen asioiden todistaminen voikin olla sitten hankalampi riitatilanteessa. Tästä syystä työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Työsopimuksen irtisanomisessa on omat lakinsa ja haasteensa, joita tulee ottaa huomioon. Varsinkin työnantajan aloitteesta tapahtuva irtisanominen on usein riskialtista.

Työsopimuksen luominen

Työsopimus sitoo molempia osapuolia ja auttaa sekä työntekijää että työnantajaa varmistamaan, että ennen työn aloittamista ollaan samalla sivulla. Työsopimuksen luomiseen on useita valmiita pohjia, mutta on silti työnantajan vastuulla huolehtia sopimuksen laillisuudesta. Työsopimuksesta tulee löytyä ainakin molempien osapuolien henkilötiedot, työsopimuksen kesto, alkamispäivä, mahdollinen päättymispäivä, keskeisimmät työtehtävät, työaika ja ensisijainen työnsuorituspaikka. Näiden lisäksi sopimuksessa tulee olla tiedot palkasta, mahdollisista luontoiseduista, vuosilomista ja irtisanomisajasta. Loppujen lopuksi siis työsopimuksessa käsitellään alkavaa työsuhdetta varsin monesta näkökulmasta.

Työsopimuksen laillisuus

Työsopimuksen teko edellyttää tiettyjen lakien tuntemusta. Eniten sopimusta laadittaessa sovelletaan työsopimuslakia, työaika– ja vuosilomalakia sekä oman alan työehtosopimusta. Jos työntekijää mietityttää jonkin sopimuksen laillisuus, kannattaa olla yhteydessä työnantajaan tai oman alan liittoon. Lain tai työehtosopimuksen vastaiset kohdat työsopimuksessa eivät ole päteviä. Työsopimuksia tulee aina tehdä kaksi kappaletta, jolloin kummallakin osapuolella on mustaa valkoisella siitä, mitä on sovittu.

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimus irtisanotaan joko työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Irtisanomistilanteessa on tärkeää ottaa huomioon työsuhteen laatu. Toistaiseksi olemassa oleva sopimus irtisanotaan käyttäen irtisanomisaikaa, määräaikaista työsuhdetta on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta mahdoton irtisanoa ja koeajalla irtisanomisaikaa ei tarvitse käyttää. Työantajan puolelta työsopimuksen irtisanominen on aina vaikeampaa kuin työntekijän puolelta. Työntekijä voi irtisanoa jatkuvan sopimuksen milloin tahansa ilman syytä, kunhan työehtosopimuksen tai lain mukaista irtisanomisaikaa noudatetaan. Molemmissa tilanteissa palkan maksu ja työnteko jatkuu edelleen koko irtisanomisajan.

Sen sijaan työnantajalla on oltava asialliset ja painavat syyt työntekijän irtisanomiseen. Nämä syyt ovat pääsääntöisesti joko henkilöön liittyviä tai tuotannollisia tai taloudellisia (TuTa) perusteita. Työntekijää ei yleensä voida irtisano henkilökohtaisista syistä, jos hänelle ei aikaisemmin ole annettu varoitusta ja mahdollisuutta korjata käytöstään. Tietenkin erittäin vakavissa tilanteissa tätä ei odoteta työnantajalta. Periaatteessa siis muutaman kerran myöhästynyttä työntekijää ei voi niin vain erottaa. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä on aina oltava näyttöä. Perusteena on siis se, että työn määrä on pysyvästi vähentynyt niin, ettei työtä ole enää tarpeeksi tarjolla. Ilman laillisia syitä irtisanottu työsopimus tulee kalliiksi. Työnantaja joutuu yleensä maksamaan työntekijälle korvauksia 3 – 24 kuukauden palkan verran. Työntekijän vastuu on jokseenkin lievempi, mutta myös hänen on maksettava korvauksia, jos hän rikkoo työsopimusta.

Riippumatta työsopimuksen irtisanomisen syistä tai aloitteen tehneestä osapuolesta, on työntekijällä aina oikeus saada työsuhteen päätteeksi kirjallinen työtodistus. Tämä oikeus säilyy aina 10 vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. Työntekijällä on oikeus valita, pyytääkö hän todistuksen laajana vai suppeana. Suppeassa työtodistuksessa ovat näkyvillä ainoastaan työsuhteen kesto ja keskeiset työtehtävät. Laajaan työtodistukseen voidaan kirjata näiden lisäksi arvio työntekijän käytöksestä ja taidoista sekä työsuhteen päättymisen syy. Työntekijä on oikeutettu saamaan työtodistuksen pyytämässään muodossa eikä siihen saa kirjoittaa asiattomuuksia. Esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyksi voi merkitä, että päättymisen syynä on henkilöön liittyvä syy, mutta ei antaa enempää yksityiskohtia.