Testamentin vaatimukset

Lakiosaoikeus testamenttausvapauden rajoituksena

Vaikka perittävä voi määrätä lähes vapaasti omasta varallisuudestaan, on lainsäätäjä halunnut suojata testamentin tekijän rintaperillisten eli lasten ja heidän sijaantuloperillistensä oikeutta perintöön. Rintaperillisillä on oikeus saada testamentista huolimatta ns. lakiosa jäämistöstä. Lakiosan suuruus on puolet perintöosuudesta, jonka rintaperillinen ilman testamenttia olisi saanut. Rintaperillisen on kuitenkin vaadittava lakiosaansa kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta tehtävällä lakiosailmoituksella testamentinsaajalle. Jokaisen perillisen, joka haluaa vaatia lakiosaansa, on tehtävä vaatimuksensa itsenäisesti. Jos lakiosailmoitusta ei tehdä, voidaan testamentti panna täytäntöön lakiosaa loukkaavilta osiltaankin.

Muotovaatimukset

Testamentti on tehtävä tarkkoja muotomääräyksiä noudattaen, jotta testamentin tekijän toiveet varmasti toteutuisivat. Mikäli muotomääräyksiä ei noudateta, on mahdollista, että testamentti julistetaan pätemättömäksi. Testamentti onkin tehtävä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän omakätisesti allekirjoitettua testamentin tai tunnustettua nimikirjoituksensa oikeaperäiseksi todistajien on vahvistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietä, että asiakirja on testamentti. Testamentin tekijän ei kuitenkaan tarvitse kertoa todistajille testamentin tarkempaa sisältöä. Testamentin saaja, alle 15 -vuotias tai lähisukulaiset eivät saa toimia testamentin todistajina.

Testamenttiin merkitään myös muita seikkoja, esim. päiväys, ammatti, asuinpaikka, henkilöllisyystiedot, testamentin tekijän henkilöllisyyden toteaminen ja todistajien käsitys tekijän oikeustoimikelpoisuudesta. Näiden osalta viittaan tarkemmin Mallioppaan mallitestamentteihin.