Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiöt jaetaan yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin sen mukaan, missä yrityksen osakekauppaa käydään. Julkisten osakeyhtiöiden osakkeet ovat nimensä mukaisesti julkisesti kaupassa esimerkiksi pörssissä. Tässä artikkelissa käymme läpi lähinnä yksityisen osakeyhtiön perustamista, sillä hyvin pieni osa uusista osakeyhtiöistä listautuu suoraan pörssiin vaadittavalla vähintään 80 000 euron osakepääomalla. Osakeyhtiön perustaminen poikkeaa muista yritysmuodoista siinä, että osakeyhtiön (ja osuuskunnan) perustamisessa on useampia pakollisia vaiheita kuin esimerkiksi toiminimen tai avoimen yhtiön perustamisessa. Käymmekin läpi tässä artikkelissa yleisellä tasolla osakeyhtiön perustamista kohta kohdalta.

Miksi osakeyhtiö ja kuka sen voi perustaa?

Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto Suomessa. Sen hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti vastuun rajoittuminen, paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen sekä useammat rahoituksen vaihtoehdot. Osakeyhtiön hallinto on kuitenkin muita yritysmuotoja raskaampaa, joten jos yritystoiminta rajoittuu pelkästään yhden henkilön elinkeinonharjoittamiseen, voi toiminimiyrittäminen olla parempi vaihtoehto.

Osakeyhtiön perustamiseen ei tarvita välttämättä useampaa kuin yksi henkilö. Tällöin siis yksi henkilö omistaa kaikki yrityksen osakkeet. Yrityksen perustajan ei edes tarvitse olla luonnollinen henkilö, vaan sen voi perustaa yksi tai useampi yritys. Vaikka perustajan luottotiedot eivät vaikuta suoraan yrityksen perustamiseen, ei perustaja siltikään voi olla konkurssissa tai vajaavaltainen. Pääasiassa perustajan on oltava Euroopan talousalueella ja vähintään 18-vuotias. Näihin molempiin on kuitenkin poikkeuksia, joita voi erikseen hakea.

Liiketoimintasuunnitelma ja budjetointi

Ennen varsinaisen yritystoiminnan aloittamista on tietenkin tärkeää kartoittaa, onko liikeidealla pohjaa ja mahdollisuuksia menestyä. Tästä syystä liiketoimintasuunnitelman tekeminen on erittäin tärkeää uudelle yritykselle. Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi tulevan yrityksen toimintaa käytännön näkökulmasta, jolloin on pakkokin hioa sellaisia yksityiskohtia, joita ei olla osattu tai haluttu nähdä aiemmin. Lisäksi liiketoimintasuunnitelmaan pakollisena kuuluvat laskelmat antavat sekä yritykselle että mahdollisille rahoittajille tietoa aloittavan yrityksen kannattavuudesta.

Osakepääoma

Yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 2 500 euroa. Tämä summa tulee löytyä yrityksen pankkitililtä siinä vaiheessa, kun yritystä lähdetään rekisteröimään. Osakepääoma jaetaan edelleen osakkeiksi, mutta osakkaat saavat itse päättää, mikä on yhden osakkeen arvo. 

Starttiraha

Ennen yritystoiminnan aloittamista yrittäjän on haettava starttirahaa, jos hän sellaiseen on oikeutettu. Starttirahaa maksetaan 6-12 kuukautta ja sitä haetaan harkinnanvaraisena tukena TE-toimistosta. Lue lisää starttirahasta TE-palveluiden sivuilta.

Yhtiöjärjestys

Jokaisella osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksen voi tehdä perusmuotoisena, jolloin perustamisilmoitukseen käytettävä YTJ-verkkopalvelu luo sen automaattisesti. Jos kuitenkin yhtiöjärjestykseen halutaan lisätä kohtia esimerkiksi hallituksen ja yhtiökokouksen toiminnasta, tulee se silloin tehdä erikseen.

Perustamisilmoitus

Perustamisilmoitus tehdään kaupparekisteriin kolmen kuukauden sisällä perustamissopimuksen tekemisestä. Kun tämä sopimus on hyväksytty, rekisteröidään osakeyhtiö kaupparekisteriin ja on siten virallisesti syntynyt. Perustamisilmoituksen voi tehdä joko paperilomakkeella tai verkossa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Sähköisen ilmoituksen tekeminen on paitsi nopeampaa ja yksinkertaisempaa, myös edullisempaa. Joissain tilanteissa paperisen ilmoituksen tekeminen on kuitenkin pakollista. Tällaisia tilanteita ovat:

  • Kaikilla osakkeidenmerkitsijöillä ja hallituksen jäsenillä ei ole suomalaista henkilötunnusta ja verkkopankkitunnuksia
  • Yhtiölle ei riitä vakiomuotoinen yhtiöjärjestys
  • Koko merkintähintaa ei merkitä osakepääomaan

Jos siis yksikin näistä täyttyy, tulee ilmoitus tehdä paperisena. PRH tarjoaa tähän osakeyhtiön perustamispakettia, josta löytyvät kaikki perustamiseen liittyvät asiakirjat ja yksityiskohtaiset ohjeet. Jos perustamispakettia ei voida käyttää, tulee silloin täyttää Y1-lomake, liitelomake ja henkilötietolomake. Lisäksi hakemuksen yhteyteen on liitettävä kuitti käsittelymaksun maksamisesta, yhtiöjärjestyksen jäljennös, alkuperäinen perustamissopimus ja tilintarkastajan todiste osakkeiden maksamisesta. Paperisesta ilmoituksesta maksetaan 380 euron käsittelymaksu.

Sähköisen ilmoituksen tekeminen on siis parempi vaihtoehto, jos se suinkin on perustettavalle osakeyhtiölle mahdollista. Sähköinen perustamisilmoitus allekirjoitetaan käyttäen joko verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia. Sähköisestä ilmoituksesta peritään 330 euron käsittelymaksu, joka maksetaan suoraan ilmoituksen yhteydessä.